VU ESEC veiklą reglamentuojantys dokumentai

Dokumento pavadinimas Aprašas
VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro nuostatai Reglamentuoja Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro paskirtį, tikslus, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą, darbuotojų pareigas ir atsakomybę.
Kompiuterinio studijų rezultatų vertinimo tvarka Reglamentuoja Vilniaus universiteto administruojamų kompiuterinių egzaminavimo sistemų naudojimą bei žinių ir gebėjimų, studijų rezultatų vertinimo naudojant šias sistemas, organizavimą ir vykdymą Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centro kompiuterinėse auditorijose ir Vilniaus universiteto Elektroninių studijų ir egzaminavimo centro elektroninių studijų ir egzaminavimo auditorijose.
 Studijų pasiekimų vertinimo tvarka Nustato Vilniaus universiteto studentų ir klausytojų studijų pasiekimų vertinimo principus, organizavimo tvarką, studijų pasiekimų vertinime dalyvaujančių asmenų atsakomybę, jų teises ir pareigas.
Elektroninių mokymo(si) išteklių kūrimo ir talpinimo Vilniaus universiteto virtualioje mokymo(si) aplinkoje bei jų naudojimo administravimo tvarka Reglamentuoja e. mokymo(si) išteklių kūrimą, talpinimą ir jų naudojimo administravimą, VU VMA vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
VU E. studijų ir egzaminavimo centro (ESEC) teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo metodika VU ESEC teikiamų paslaugų įkainiai apskaičiuojami pagal VU ESEC paslaugų įkainių apskaičiavimo metodiką.
VU Akademinės etikos kodeksas Numato svarbiausius vengtino (netinkamo) akademinio elgesio atvejus ir įtvirtina pagrindines etiško akademinio elgesio nuostatas.
VU studentų rašto darbų duomenų bazės kaupimo ir naudojimo tvarka  Numato VU studentų rašto darbų kėlimo į informacinę sistemą tvarką.
Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašas Nustato pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentų ir klausytojų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo procedūras Universitete.