ĮVYKDYTI PROJEKTAI

 

• Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms (VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007)

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamo projekto esmė susijusi su siekiu tobulinti universitetuose vykdomas studijų programas, sukurti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. 
Pagal 2013 m. gegužės 20 d. paslaugų sutartį, VU suteikia šias paslaugas Lietuvos muzikos ir teatro akademijai:
1. Nuotolinio mokymo(si) aplinkos Moodle valdymo mokymų paslauga;
2. Nuotolinių kursų medžiagos rengimo metodikos, administravimo ir kuravimo mokymų paslauga.

 UAB „Reitan Convenience Lithuania“ darbuotojų mokymo, testavimo ir informacijos teikimo informacinės sistemos demonstracinės versijos sukūrimas

VU ESEC sukurta aplinka apima šias sritis:
a) informavimą, pranešimus, instrukcijas;
b) mokymus su įvertinimu;
c) užduotis/kalendorių;
d) bendrinę informaciją – orai, žinios per RSS.

• Vilniaus universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016)

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti sistemingą ir nuolatinį universiteto studijų kokybės ir jai įtaką darančių veiklų tobulinimą konsoliduojant bendruomenės pastangas. Kuriamos vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tikslas – puoselėti kokybės kultūrą ir užtikrinti studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą. 
Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.
VU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimo principai:
- mokslinių tyrimų aplinka ir mokslo rezultatais bei mokymosi paradigma grįstos studijos,
- atvirumas ir tarptautiškumas,
- atsakomybė ir pasitikėjimas,
- nuolatinis gerinimas ir kaita.

• Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A)

Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Lietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobulinimas (Nr. VP1-4.1-VRM-02-V-01-002)

Virtualios moodle arba jai lygiavertės mokymosi aplinkos programinės įrangos, egzaminavimo bei elektroninio plagiato atpažinimo sistemos diegimo, sistemų pritaikymo TVM poreikiams, techninio palaikymo ir aptarnavimo paslaugos (TVM projektas "Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties pirmosios pakopos programų tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, skatinant tarpinstitucinę partnerystę bei diegiant inovatyvius mokymosi metodus", projekto kodas Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-061)

Virtualios Moodle mokymosi aplinkos programinės įrangos įdiegimas, jos pritaikymas, techninis palaikymas Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos (SDTS) centrui