E. mokymo(si) išteklių kūrimas, talpinimas VU VMA

Norint sukurti, patalpinti naują e. mokymo(si) išteklių (e. kursą, e. konspektą, kt.) arba atnaujinti jau esantį reikia užpildyti Elektroninių išteklių užsakymo formą. Pateikus reikalingą informaciją, užsakymas atliekamas per tris darbo dienas.

Taip pat galima kreiptis į dėstytojo fakultetą kuruojantį specialistą ir elektroniniu paštu pateikti prašymą dėl e. mokymo(si) ištekliaus (e. kurso, konspekto ar kt.) sukūrimo VU VMA. Pateikiant prašymą turi būti nurodyta tokia informacija:

E. mokymo(si) ištekliaus pavadinimas
Dalyko dėstytojas
Dalyko lygis (pirmoji pakopa, antroji pakopa, trečioji pakopa)
Semestras (rudens, pavasario)
E. mokymo(si) ištekliaus autorius (vardas, pavardė, mokslinis vardas)
E. mokymo(si) ištekliaus tipas (e. kursas, e. konspektas, e. studijų medžiaga, studijų rezultatų vertinimo užduotys)
Pageidaujama e. mokymo(si) ištekliaus sukūrimo data (iki kada e. mokymo(si) išteklius turi būti sukurtas ir patalpintas VU VMA).

 

 

TRUMPA INFORMACIJA APIE E. MOKYMO(SI) IŠTEKLIUS

 

E. mokymo(si) priemonės - įvairios apimties, struktūros elektroninės formos mokymo(si) priemonės (pvz., e. konspektai, e. mokymo(si) kursai, kt.), viešinamos kompiuterių tinklais.

E. konspektas - dalyko studijoms parengta struktūruota elektroninė mokymo(si) medžiaga.

E. mokymo(si) kursas (nuotolinis kursas) - e. mokymo(si) išteklius, susidedantis iš elektroninių mokymo(si) organizavimo, valdymo, tvarkymo priemonių, elektroninės mokomosios medžiagos, mokymo(si) proceso stebėjimo ir rezultatų vertinimo priemonių, su mokymosi medžiaga sąveikiosiomis nuorodomis susietų papildomų elektroninių mokymo(si) šaltinių.

 

Bendrieji reikalavimai VU VMA talpinamam e. kursui, e. konspektui, kitiems e. mokymosi ištekliams:


E. kursas turi atitikti bendruosius VU mokomosioms priemonėms keliamus reikalavimus

E. kurse turi būti tokie svarbiausi komponentai:

-- Autoriaus (-ių) sukurta mokomiji medžiaga;
-- Mokymui(si) skirtos ir/ar mokymosi rezultatų vertinimo užduotys;
-- E. kursą studijuojančių ir dėstytojų bendravimo, bendradarbiavimo, grįžtamojo ryšio priemonės (forumai, kalendoriai ir kt.).

Mokomoji medžiaga turi būti pateikiama ir talpinama daugialypės terpės formatu ir atitikti formalius reikalavimus:
-- tekstinė daugialypės terpės mokomoji medžiaga talpinama .html, xhtml formatu, jeigu mokomoji medžiaga pateikiama skaidrėmis - .pdf, .ppt, pps (arba analogiški atvirojo kodo programų) formatais;
-- daugialypės terpės mokomoji medžiaga, pateikiama lentelėmis - talpinama .xls (arba .ods atvirojo kodo programų) formatu;
-- vaizdo mokomoji medžiaga: statiškos iliustracijos .jpg, .png, .gift, .swf formatu; dinaminės iliustracijos .flw, .mov formatu; garso mokomoji medžiaga .mp3 formatu.